Algemene Voorwaarden 2023

Algemene informatie

Stand 14.12.2022

Welkom bij www.ohfeliz.nl!

Deze algemene voorwaarden, inclusief het herroepingsrecht, regelen het handelen via de webshop van oh feliz Nederland. In hun huidige versie vormen ze de contractuele basis voor elk van uw bestellingen op www.ohfeliz.nl.

Op de webshop van www.ohfeliz.nl worden goederen te koop aangeboden aan consumenten in de zin van artikel 1, lid 1, punt 2 en artikel 1, lid 3 Oostenrijkse KSchG (Konsumentenschutzgesetz (Consumentenbeschermingswet)) en aan ondernemers in de zin van artikel 1, lid 1, punt 1 Oostenrijkse KSchG (Konsumentenschutzgesetz (Consumentenbeschermingswet)).

oh feliz Nederland is een webshop of opdrachtgever voor e-commerce processen van niceshops GmbH. De niceshops groep heeft zich gespecialiseerd in de inrichting van webshops en de logistieke afhandeling op het gebied van e-commerce in diverse productsegmenten. Uw contractpartner voor bestellingen via de webshop www.ohfeliz.nl is:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Oostenrijk

E-mail: nederland@ohfeliz.com
Telefoon: (+43) 720 303050

(hierna "niceshops GmbH" of "Wij").

Met het oog op een betere leesbaarheid wordt er geen genderspecifiek onderscheid gemaakt. Dit gebeurt zonder enige intentie tot discriminatie. Alle geslachten worden gelijk aangesproken.

Geldigheid en erkenning van deze algemene voorwaarden

Elke keer dat u een bestelling plaatst bij www.ohfeliz.nl, erkent u deze algemene voorwaarden, gaat u ermee akkoord en accepteert u hun exclusieve geldigheid.

Alle zakelijke relaties tussen u en niceshops GmbH zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden in de versie die van toepassing was op het moment van uw bestelling. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of tegenstrijdige zakelijke of aankoopvoorwaarden van u worden geen onderdeel van het contract.

We kunnen deze algemene voorwaarden alleen eenzijdig wijzigen als dit nodig is om latere gelijkwaardigheidsstoringen op te heffen of om zich aan te passen aan gewijzigde wettelijke of technische kadervoorwaarden. Een dergelijke wijziging achteraf kan voor u geen nadeel opleveren.

Klantaccount en gastbestellingen

U kunt zich vrij registreren in de webshop van www.ohfeliz.nl met een persoonlijk klantaccount of gastbestellingen bij ons plaatsen zonder klantaccount. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door u verstrekte gegevens te allen tijde volledig en juist zijn.
Met een klantaccount kunt u daar eventuele wijzigingen in uw gegevens bijwerken. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van uw toegangsgegevens en de bescherming ervan tegen ongeoorloofde toegang. Als u het vermoeden heeft dat uw toegangs- of andere gegevens door onbevoegden worden misbruikt, moeten u dit ons direct melden.

Prijzen

Alle productprijzen zijn totaalprijzen. Ze zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting (BTW). De bedragen vermeld op het moment van de bestelling zijn van toepassing.

De betaling wordt gedaan op de rekening die is opgegeven door niceshops GmbH, op basis van de door u gekozen betalingsoptie.

Af en toe kunnen we technische marketingmaatregelen gebruiken om u gepersonaliseerde prijzen of kortingen aan te bieden op basis van geautomatiseerde besluitvorming. In dit geval wordt u op de hoogte gebracht van eventuele personalisaties voor elk product.

Verzendkosten

Goederenprijzen zijn exclusief verzendkosten. Vanaf een bepaalde bestelwaarde kunnen de verzendkosten komen te vervallen. Voordat u uw bestelling afrondt, informeren wij u over de verzendkosten die voor uw bestelling worden gemaakt. Meer informatie over de verzendkosten vindt u hier .

Bij betaling onder rembours rekent de bezorgdienstverlener een extra vergoeding voor de service (rembours). Deze wordt door de bezorgdienst rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Abonnementen

Voor bepaalde goederen bieden wij abonnementen aan. Door een abonnement te bestellen, instrueert u ons om uw geabonneerde goederen met selecteerbare intervallen bij u af te leveren (abonnementsleveringen). De bijbehorende goederen en verzendkosten worden bij elke abonnementslevering in rekening gebracht volgens de door u gekozen betalingsoptie.

Abonnementen zijn onbeperkt en hebben geen minimale looptijd. Na het verstrijken van de annuleringstermijn kunnen geldige abonnementen door beide partijen te allen tijde en zonder opgave van redenen worden opgezegd. Stuur annuleringen naar nederland@ohfeliz.com. Abonnementsleveringen, die wij reeds zijn begonnen uit te voeren vóór ontvangst van uw opzegging en waarvan wij u een overeenkomstige verzendbevestiging hebben gestuurd, worden alsnog in rekening gebracht.

Prijsaanpassing: De kosten van uw geabonneerde goederen en de verzending kunnen onder de volgende voorwaarden worden verlaagd of verhoogd voor toekomstige abonnementsleveringen. We behouden ons het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren als we worden beïnvloed door kostenstijgingen of kostenverlagingen die zijn gebaseerd op externe omstandigheden waarover we geen controle hebben. Dergelijke omstandigheden omvatten in het bijzonder wetswijzigingen, wijzigingen in de kosten van fabrikanten, leveranciers, verzendserviceproviders, externe dienstverleners of onderaannemers, wijzigingen in productie- en licentiekosten, wijzigingen in de kosten van de hardware of software die we nodig hebben, loonstijgingen en algemene en significante veranderingen in de kosten als gevolg van economische inflatie of deflatie. Prijswijzigingen van goederen treden alleen op voor zover onze eigen kosten voor de specifieke goederen stijgen of dalen.
U wordt per e-mail tijdig voor uw volgende abonnementslevering geïnformeerd over aanstaande prijswijzigingen van uw geabonneerde goederen. U kunt tot het einde van deze periode bezwaar maken tegen de aanstaande prijswijziging door uw abonnement op te zeggen. Anders worden aangekondigde prijswijzigingen geacht door u te zijn aanvaard.

Betalingsvoorwaarden

niceshops GmbH accepteert de betaalmogelijkheden die in de webshop staan vermeld.

Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door u opgegeven afleveradres of pakstation.

Als u een consument bent, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen (pas dan) op u over wanneer u of een door u gemachtigde derde (die niet de vervoerder is) de goederen in bezit heeft genomen.

De geschatte levertijd staat vermeld in het winkelmandje en in het besteloverzicht. Wij zijn niet verantwoordelijk als er leveringsbelemmeringen zijn van leveranciers, fabrikanten of bezorgdienstverleners. Indien levering of naleving van een overeengekomen levertijd onmogelijk wordt door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zullen u hierover direct informeren. Aanspraken op schadevergoeding zijn in dit geval uitgesloten, tenzij bewezen kan worden dat wij in gebreke zijn gebleven. U wordt voor aanvang van het bestelproces geïnformeerd over eventuele leveringsbeperkingen.

Als goederen bij u worden afgeleverd met duidelijke transportschade, vragen wij u om onmiddellijk een klacht in te dienen bij de bezorgdienst en contact met ons op te nemen. Het uitblijven van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor de wettelijke garantieaanspraken van consumenten. Dit dient ter onderbouwing van onze vorderingen tegen de bezorgdienst of om deze bij de verzekeringsmaatschappij te doen gelden.

Wij kunnen op vrijwillige basis "gratis producten" aan uw bestelling toevoegen. Er bestaat geen recht op gratis producten. Indien u de overeenkomst herroept, dienen deze ook geretourneerd te worden.

Sluiting van het contract

Voordat u definitief uw bestelling plaatst, heeft u onder “Bestelling controleren” de mogelijkheid om eventuele fouten te controleren en indien nodig te corrigeren. Door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken, voltooit u uw bestelling en doet u een bindende aanvraag om een contract met niceshops GmbH af te sluiten. U bent drie dagen aan uw aanvraag gebonden. Wij zijn niet verplicht deze aanvraag te accepteren.

Wij bevestigen de ontvangst van uw aanvraag op het door u opgegeven e-mailadres (ontvangst- of bestelbevestiging). Deze bevestiging houdt geen aanvaarding van uw aanvraag door ons in.

Het geldt ook niet als acceptatie van uw aanvraag als u een betalingsmogelijkheid heeft gekozen waarbij u vooraf moet betalen of waarbij direct van uw rekening wordt afgeschreven. Dit is omdat we u dergelijke betalingsmogelijkheden als service willen bieden, maar het kan voor ons onmogelijk zijn om uw aanvraag te accepteren, bijvoorbeeld vanwege leveringsproblemen of het niet beschikbaar zijn van de goederen. Als wij uw aanvraag niet accepteren, betalen wij u de vooruitbetaalde bedragen direct terug.

We kunnen aanvragen accepteren door u een verzend- of contractbevestiging per e-mail te sturen of de door u bestelde goederen toe te sturen. Met deze aanvaarding van uw aanvraag komt de koopovereenkomst tot stand.

Opslag van de contracttekst

De tekst van het contract, dat wil zeggen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat wij het contract sluiten, inclusief het annuleringsbeleid alsmede uw gegevens met betrekking tot het bestelproces, worden door ons opgeslagen. U ontvangt de tekst van het contract dat van toepassing is op uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres.
Als u zich heeft geregistreerd voor een klantaccount, kunt u uw bestellingen en gerelateerde informatie volgen onder de kop "Mijn bestellingen".

Looptijd en eigendomsvoorbehoud

De vervaldatum van onze vorderingen begint op zijn vroegst met ontvangst van de goederen en uiterlijk met facturering. Indien de vorderingen niet binnen veertien dagen worden betaald, kunnen wij vanaf de vervaldatum 4% wettelijke rente per jaar over de achterstallige betalingen vorderen. Als u geen consument bent, is het bedrag van de achterstallige rente gebaseerd op § 456 van het Oostenrijkse UGB (Unternehmensgesetzbuch, Oostenrijks bedrijfswetboek).

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling. Het verkopen van de goederen aan een derde partij voorafgaand aan volledige betaling vereist onze voorafgaande toestemming.

Indien u de goederen niet heeft geaccepteerd zoals overeengekomen (verzuim in acceptatie), zijn wij gerechtigd de goederen op te slaan, waarvoor een opslagvergoeding van 0,1% van het bruto factuurbedrag per kalenderjaar of gedeelte daarvan in rekening kan worden gebracht, of in bewaring te geven.

Herroepingsrecht

Dit herroepingsrecht is alleen van toepassing als u als consument uw bestelling plaatst.

Herroepingsrecht

Als consument heeft u het wettelijke recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen en zonder opgave van redenen te herroepen. De wettelijke herroepingstermijn begint op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.
Naast uw wettelijk recht verlenen wij u gedurende deze periode een verlengd herroepingsrecht van nog eens 16 dagen. U heeft dus in totaal 30 dagen de tijd om het contract te herroepen .

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing het contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, telefoongesprek of e-mail).

U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het als u de mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn van 30 dagen is verstreken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

De consument heeft geen herroepingsrecht van op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten over

 • Diensten als niceshops GmbH de dienst volledig heeft geleverd. Echter alleen als niceshops GmbH op uitdrukkelijk verzoek van u (§ 10 Oostenrijkse FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet))) is begonnen met de nakoming van het contract voor het einde van de herroepingstermijn volgens § 11 Oostenrijkse FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) en u ook ofwel
  • voor aanvang van de dienstverlening hebt u bevestigd dat u uw herroepingsrecht verliest bij volledige uitvoering van de overeenkomst,
   of
  • wanneer u niceshops GmbH specifiek heeft gevraagd om bij u langs te komen om reparaties te laten uitvoeren,
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop niceshops GmbH geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen,
 • Goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften,
 • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig overschreden zou worden (bv. bederfelijke levensmiddelen),
 • Goederen die verzegeld worden geleverd en om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd (bijvoorbeeld hygiëne- of verzorgingsproducten),
 • Goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd na levering,
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kan worden en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarover {company_name } geen invloed heeft,
 • Audio- of video-opnamen of computersoftware geleverd in een verzegelde verpakking indien ontzegeld na levering,
 • Kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties,
 • Diensten op het gebied van huisvesting anders dan wonen, goederenvervoer, verhuur van motorvoertuigen en bezorging van eten en drinken en diensten verleend in verband met vrijetijdsbesteding, waarbij telkens een bepaalde tijd of periode contractueel is overeengekomen voor de uitvoering van het contract dat door niceshops GmbH wordt verstrekt,
 • De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager moet worden geleverd (bijv. downloads, e-books, ...), als niceshops GmbH is begonnen met de uitvoering van het contract (dat wil zeggen dat de digitale inhoud geleverd is) vóór het einde van de herroepingstermijn volgens § 11 Oostenrijkse FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)). Het herroepingsrecht vervalt echter alleen in die gevallen waarin u op grond van de overeenkomst tot betaling verplicht bent, waarin u tevens
  • uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn,
  • bevestigd heeft dat u weet dat u uw herroepingsrecht verliest als gevolg van het voortijdig beginnen van de uitvoering van de overeenkomst, en
  • niceshops GmbH u een kopie of bevestiging heeft verstrekt in overeenstemming met artikel 5 (2) of artikel 7 (3) Oostenrijkse FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)).

U heeft ook niet het recht om contracten voor dringende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden op te zeggen waarbij u niceshops GmbH uitdrukkelijk heeft verzocht om langs te komen om deze werkzaamheden uit te voeren. Het herroepingsrecht is echter niet uitgesloten voor andere diensten waar u niet uitdrukkelijk om hebt gevraagd of voor geleverde goederen die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn als reserveonderdelen voor onderhoud of reparatie.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst effectief herroept, worden alle gedane betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroepingsverklaring aan u terugbetaald. Dit geldt inclusief betaalde bezorgkosten, maar alleen tot het bedrag van de goedkoopste standaard bezorgkosten die voor uw bestelling zijn aangeboden.
Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u voor uw oorspronkelijke betaling heeft gebruikt. Voor de terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen een terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of u heeft aangetoond dat de goederen zijn geretourneerd.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen wanneer de waardevermindering het gevolg is van een andere controle dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uiterste datum voor het retourneren van goederen: U moet de goederen binnen 14 dagen na de dag waarop u uw herroeping van dit contract aan ons heeft doorgegeven, retourneren. Aan de retourtermijn is voldaan als u de goederen terugstuurt voordat de retourtermijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen u informeren over het retouradres.

Retourzendingen wegens annulering zijn kosteloos vanuit de volgende landen:
Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije

Retourkosten vanuit landen die hierboven niet vermeld staan, zijn voor eigen rekening. Dit gebeurt om zakelijke, juridische en logistieke redenen en zonder enige intentie tot discriminatie.

Gedetailleerde informatie over retourneren vindt u hier.

Einde van de herroeping

Garantie

Wettelijke garantie: Tenzij anders vermeld, zijn de algemene wettelijke garantiebepalingen van toepassing. De garantie voor door u veroorzaakte gebreken is uitgesloten. Dit is met name het geval bij ondeskundige behandeling, verkeerde bediening of ongeautoriseerde reparatiepogingen.

Wij garanderen niet dat de in de webshop gepubliceerde foto's identiek zijn aan de daadwerkelijk geleverde goederen.

Garantie: Voor zover de fabrikanten van de door ons aangeboden goederen vrijwillige garanties bieden, moeten alle daaruit voortvloeiende claims rechtstreeks tegenover de fabrikant worden ingediend. De aansprakelijkheid van niceshops GmbH onder de fabrieksgarantie is uitgesloten. Als consument heeft u het recht om deze garantie schriftelijk (bijvoorbeeld als bijlage bij de levering of in de gebruiksaanwijzing) of op een andere permanent beschikbare gegevensdrager (bijvoorbeeld e-mail) ter beschikking te stellen. Uw wettelijke garantierechten jegens ons worden echter niet beperkt door fabrieksgaranties.

Disclaimer

Claims voor schadevergoeding tegen niceshops GmbH zijn uitgesloten, tenzij wij of personen die door ons zijn aangesteld bij de uitvoering van onze verplichtingen opzettelijk of met grove nalatigheid hebben gehandeld.

Het bedrag van de aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar was op het moment dat het contract werd gesloten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens bedrijven voor gederfde winst.

De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, voor nalatige of opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen en op grond van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

Wij zijn niet verantwoordelijk als wij niet in staat zijn om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de contractuele relatie vanwege omstandigheden waarvoor wij of een plaatsvervangende persoon niet verantwoordelijk zijn. Dit geldt onder meer bij het niet beschikbaar zijn van energie- of telecommunicatiediensten en bij overmacht.

Privacybeleid

De bepalingen over gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid.

Contracttaal, toepasselijk recht en jurisdictie

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Nederlands.

Oostenrijks recht is van toepassing op deze contractuele relatie zoals overeengekomen en gebruikt als basis. Als u echter een consument bent, mag deze rechtskeuze er niet toe leiden dat u de bescherming wordt ontzegd die de dwingende regelgeving van uw woonland u biedt (vgl. art. 6 lid 2 Rome I-VO). De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-koopverdrag) en referentienormen is uitgesloten.

Als u geen consument bent, is de exclusieve plaats van jurisdictie Graz, Oostenrijk.

Geschillencommissie en online geschillenbeslechting

Wij onderwerpen ons aan een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting ten aanzien van consumenten bij de volgende instantie voor alternatieve geschillenbeslechting: https://www.ombudsstelle.at

Consumenten hebben ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het online platform voor geschillenbeslechting van de EU: https://ec.europa.eu/odr

U kunt uw klacht ook rechtstreeks bij ons indienen via: nederland@ohfeliz.com