Algemene Voorwaarden

Algemene informatie

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: nederland@ohfeliz.com (hierna te noemen "Contractant" of "niceshops GmbH") richt zich op het ontwerp van online winkels en logistieke verwerking, gespecialiseerd op het gebied van e-commerce in verschillende productsegmenten.

Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) hebben betrekking op de handel via de online winkel op de homepage: www.ohfeliz.nl.

De klanten zijn meestal consumenten zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, punt 2, en artikel 1, lid 3, KSchG (Oostenrijkse consumentenbeschermingswet), evenals ondernemers zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, punt 1 KSchG (Oostenrijkse consumentenbeschermingswet).

Met het oog op een betere leesbaarheid wordt er geen genderspecifiek onderscheid gemaakt. Dit gebeurt zonder enige intentie om te discrimineren. Alle geslachten worden gelijk aangesproken.

Erkenning van de voorwaarden

De klant erkent deze voorwaarden en gaat ermee akkoord door deze voorwaarden te accepteren.

Op alle zakelijke relaties tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn deze voorwaarden van toepassing in de ten tijde van het sluiten van de transactie geldende versie. Deze voorwaarden vervangen eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Verdedigingsclausule

Het opnemen van algemene voorwaarden of contractuele voorwaarden van de klant die afwijken van deze voorwaarden wordt afgewezen, tenzij deze uitdrukkelijk worden erkend door de niceshops GmbH.

Totstandkoming van het contract

Door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om een contract met de contractant te sluiten. De contractant is niet verplicht om dit aanbod te accepteren. Voordat de bestelling definitief wordt geplaatst, heeft de klant nog één gelegenheid om deze op eventuele fouten te controleren en indien nodig te corrigeren.

De contractant bevestigt de ontvangst van een aanbod aan de klant per e-mail op het door de klant opgegeven adres ("bestelbevestiging"). Deze e-mail houdt geen aanvaarding van het aanbod door de contractant in, de contractant kan aanbiedingen accepteren door de aankoop van het aanbod te bevestigen in een volgende e-mail ("opdrachtbevestiging") of door de bestelde goederen toe te sturen. De klant is drie dagen aan zijn vragen gebonden.

Om diensten en goederen elektronisch van de contractant te kunnen verkrijgen, kan het zijn dat klanten zich moeten registreren in de online winkel. De klant is verplicht om in het kader van de zakelijke relatie waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken en zijn gegevens te allen tijde up-to-date te houden. Hij moet zijn gegevens vertrouwelijk behandelen en beschermen tegen onbevoegde toegang. Indien opdrachtgever misbruik door derden vermoedt, dient hij opdrachtnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De klant dient zich te onthouden van alle maatregelen die de technische beschikbaarheid van de online shop in gevaar kunnen brengen of belemmeren (inclusief cyberaanvallen). Dergelijk gedrag zal worden vervolgd.

Opslag van de contracttekst

De tekst van het contract, d.w.z. de informatie van de klant over het bestelproces, wordt opgeslagen door niceshops GmbH en kan door de klant worden ingezien onder de link "Mijn account" onder "Mijn bestellingen". Onafhankelijk hiervan, stuurt niceshops GmbH een bestelbevestiging met daarin deze algemene voorwaarden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven.

Annulerings- / Herroepingsbeleid

Dit herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.

De klant kan een door middel van verkoop op afstand gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen herroepen. Informatie over retourneren vind je hier .
Bovendien verlenen wij u voor deze periode een verlengd herroepingsrecht van 16 dagen.

Herroepingsrecht

De klant heeft als consument het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De wettelijke herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Bovendien verleent de contractant voor deze periode een verlengd herroepingsrecht van 16 dagen. De klant heeft dus 30 dagen om het contract te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de contractant op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

De klant kan hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

De consument heeft bij verkoop op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten geen herroepingsrecht

 • Diensten, indien de ondernemer - op uitdrukkelijk verzoek van de consument volgens § 10 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) alsmede een bevestiging door de consument van zijn kennis van het verlies van het herroepingsrecht in geval van volledige nakoming van de overeenkomst - was begonnen met de uitvoering van de dienst vóór het verstrijken van de herroepingstermijn volgens § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) en de dienst is dan volledig verleend,
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen,
 • Goederen die zijn vervaardigd volgens klantspecificaties of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften,
 • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
 • Goederen die verzegeld worden geleverd en om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering, op voorwaarde dat de verzegeling na levering is verwijderd,
 • Goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd na levering,
 • alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder geleverd kan worden dan 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft,
 • Geluids- of video-opnamen of computersoftware die in een verzegelde verpakking worden geleverd, mits de verzegeling na levering is verwijderd,
 • Boeken, kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties,
 • Goederen die opzettelijk of onopzettelijk beschadigd zijn door oneigenlijk gebruik. Neem bij transportschade direct contact met ons op.
 • Technische apparaten vallen onder de fabrieksgarantie. De retour wordt soms direct met de fabrikant verwerkt.
 • We accepteren alleen producten die worden geretourneerd vanwege een allergische reactie of intolerantie als het allergeen niet in de productbeschrijving staat.
 • de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager is opgeslagen, indien de ondernemer - met uitdrukkelijke instemming van de consument, in combinatie met zijn kennis van het verlies van het herroepingsrecht in geval van voortijdige aanvang van de nakoming van de overeenkomst , en na het verstrekken van een kopie of bevestiging volgens § 5 lid 2 of 7 (3) FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) - met de levering is begonnen voordat de herroepingstermijn volgens Section 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) is verstreken.
 • Verder heeft de consument geen herroepingsrecht op overeenkomsten voor spoedeisende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, waarvoor de consument de ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken om deze werkzaamheden uit te voeren. Indien de ondernemer bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht, of indien hij goederen levert die niet noodzakelijk als reserveonderdelen voor onderhoud of reparatie nodig zijn, heeft de consument het recht om van deze aanvullende diensten of goederen af te zien.
 • Planten. Indien u deze beschadigd heeft ontvangen, verzoeken wij u direct na ontvangst een foto te maken en naar ons op te sturen. In dit geval is het mogelijk om de goederen terug te betalen.

Gevolgen van de intrekking

Indien de klant deze overeenkomst herroept, zal de opdrachtnemer alle betalingen van de klant ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een ander type levering gebruikt dan de goedkoopste aangeboden door de klant). contractant Standaardlevering), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw opzegging van dit contract door de contractant is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt opdrachtnemer hetzelfde betaalmiddel dat de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant; In geen geval zal de klant kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. De opdrachtnemer kan terugbetaling weigeren totdat hij de goederen terug heeft ontvangen of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Indien het waardeverlies van goederen te wijten is aan het feit dat de goederen zijn gebruikt op een manier die niet nodig is om hun kwaliteit te controleren, is de klant verantwoordelijk voor dit waardeverlies.

De klant moet de goederen onmiddellijk afleveren en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij de contractant op de hoogte heeft gesteld van de annulering van dit contract

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-Mail: nederland@ohfeliz.com
(+43) 720 710740 9000

terug te sturen. De deadline wordt gehaald als de klant de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourneren vanuit de volgende landen is gratis:

Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije

Retourzendingen uit Italië, Zwitserland en de overige landen die hierboven niet zijn vermeld, dienen zelf te worden betaald.

Dit gebeurt om economische, juridische en logistieke redenen en zonder enige intentie om te discrimineren.

Gedetailleerde informatie over retouren vindt u hier: https://www.ohfeliz.nl/info/retourneren

Einde herroepingsrecht

Prijzen

Alle productprijzen zijn totaalprijzen; ze bevatten de wettelijke omzetbelasting (belasting over de toegevoegde waarde).

Bij twijfel is omzetbelasting nog niet inbegrepen. De bedragen vermeld op het moment van de bestelling zijn van toepassing.

Betaling geschiedt door overmaking op de door opdrachtnemer opgegeven rekening. Of de betaling maandelijks (vaste verplichting) of eenmalig (doelverplichting) geschiedt, hangt af van de afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Verzendkosten

Naast de vermelde productprijzen komen er verzendkosten bij. Vanaf een bepaalde bestelwaarde zijn deze niet van toepassing. Over de hoogte van de verzendkosten en de drempelwaarde leest u meer in het aanbod. De contractant informeert de klant nogmaals over de prijzen, belastingen en verzendkosten in het besteloverzicht voordat de bestelling wordt afgerond. De toepasselijke omzetbelasting is inbegrepen in de verzendkosten.

Bij betaling onder rembours moeten ook de rembourskosten (een vergoeding voor de service die de geïnde factuurkosten direct naar de verkoper doorstuurt) betaald worden. Dit wordt bij de bestelling niet aan de klant gefactureerd, maar moet rechtstreeks aan de bezorgdienst betaald worden.

Meer informatie over betaling en verzending vindt u op de website van de aannemer.

Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door de klant opgegeven adres. Wij leveren ook aan pakstations.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat (alleen dan) over op een consument wanneer hij of een tot ontvangst bevoegde derde (die niet de vervoerder is) de goederen in bezit heeft genomen.

De geschatte levertijd wordt direct in de winkelwagen aangegeven. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van niceshops GmbH. Bij betaling onder rembours of bij aankoop op rekening begint de leveringstermijn één dag na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. In andere gevallen begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van de bestelling.

De niceshops GmbH is niet verantwoordelijk in geval van leveringsbelemmeringen van leveranciers of fabrikanten. Als de levering of de naleving van een afgesproken levertijd onmogelijk wordt door omstandigheden waarvoor niceshops GmbH niet verantwoordelijk is, heeft niceshops GmbH het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen. De niceshops GmbH zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Schadeclaims zijn in dit geval uitgesloten, wanneer niet kan worden bewezen dat de fout door niceshops GmbH is gemaakt. De klant wordt op de hoogte gebracht van bestaande leveringsbeperkingen voordat het bestelproces begint.

De niceshops GmbH kan de klant op vrijwillige basis een "gratis product" sturen. De klant heeft geen recht op dit gratis product. Het gratis product wordt verzonden op voorwaarde dat de klant zich niet terugtrekt uit het contract of zich uit dit contract terugtrekt. Als het contract in deze zin wordt beëindigd, moet de klant het gratis product daarom ongevraagd terugsturen naar niceshops GmbH.

Betaaldatum en eigendomsvoorbehoud

De vorderingen van de aannemer zijn opeisbaar op het moment dat de factuur wordt opgemaakt, maar op zijn vroegst bij ontvangst van de goederen. Indien de vorderingen niet binnen veertien dagen zijn voldaan, zal opdrachtnemer vanaf de vervaldag 4% wettelijke vertragingsrente per jaar vorderen. Als de klant een ondernemer is, is het bedrag van de vertragingsrente gebaseerd op § 456 UGB (Oostenrijks ondernemingswetboek).

Alle door de aannemer geleverde goederen blijven hun eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Voor verkoop van de goederen door de klant aan een derde voordat deze volledig zijn betaald, is de voorafgaande toestemming van de contractant vereist.

Indien opdrachtgever de zaken niet zoals overeengekomen heeft afgenomen (gebrek aan acceptatie), is opdrachtnemer gerechtigd de zaken ofwel op te slaan, waarvoor voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan een opslagvergoeding van 0,1% van het bruto factuurbedrag in rekening kan worden gebracht, of voor rekening en risico van de klant te deponeren bij de rechtbank.

Betaalvoorwaarden

niceshops GmbH accepteert de betaalmethoden vermeld in de webshop.

Garantie

Tenzij anders vermeld, zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing.

De garantie is uitgesloten voor gebreken veroorzaakt door de klant. Dit is met name het geval bij ondeskundige behandeling, verkeerde bediening of ongeautoriseerde reparatiepogingen.

Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, is de klant verplicht dergelijke fouten onmiddellijk aan de bezorger te melden en onmiddellijk contact op te nemen met de opdrachtnemer. Het niet indienen van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor de wettelijke garantieaanspraken van consumenten en dient slechts ter ondersteuning van de opdrachtnemer bij het doen gelden van zijn aanspraken jegens het met de levering van de goederen belaste bedrijf of de verzekeringsmaatschappij.

Voor zover een fabrieksgarantie bestaat, moet de klant de daaruit voortvloeiende claims rechtstreeks tegen de fabrikant doen gelden. Indien de klant een consument is, dient deze garantie hem schriftelijk of op een andere hem ter beschikking staande duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld e-mail) kenbaar te worden gemaakt.
De aansprakelijkheid van niceshops GmbH uit de fabrieksgarantie is uitgesloten. De garantieverplichtingen van {company_name } worden niet beperkt door enige fabrieksgarantie.

De opdrachtnemer biedt geen garantie dat de in de webshop gepubliceerde foto's identiek zijn aan de werkelijk geleverde goederen.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Schadeclaims door de klant tegen niceshops GmbH zijn uitgesloten, tenzij niceshops GmbH of hun plaatsvervangende agenten hebben gehandeld met opzet of grove nalatigheid.

Het bedrag van de aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar was toen het contract werd gesloten.

De aannemer is niet aansprakelijk jegens bedrijven voor gederfde winst.

Aansprakelijkheid voor schade aan leven, ledematen en gezondheid, voor nalatige of opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen of voor zover onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

De aannemer is niet verantwoordelijk als hij zijn verplichtingen uit de contractuele relatie niet kan nakomen door omstandigheden waarvoor hij of een plaatsvervangende agent niet verantwoordelijk is. Dit geldt onder meer voor het niet beschikbaar zijn van energie- of telecommunicatiediensten en door overmacht.

Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsbepalingen zijn opgenomen in de gegevensbeschermingsverklaring .

De opdrachtnemer wijst erop dat de gegevens van de klant kunnen worden verwerkt voor reclamedoeleinden op basis van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f AVG). De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking (art. 21 lid 2 AVG).

Wijziging van de algemene voorwaarden / recht om wijzigingen aan te brengen

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit nodig is om later optredende gelijkwaardigheidsstoringen op te heffen of ons aan te passen aan gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden. Wij informeren de klant over elke wijziging door de inhoud van de gewijzigde regelgeving te sturen naar het laatst bekende e-mailadres van de klant. De wijziging wordt onderdeel van het contract als de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen opname in de contractuele relatie. Een dergelijke latere wijziging kan geen nadeel voor de klant opleveren.

Contracttaal

De taal die beschikbaar is voor het sluiten van het contract is Duits.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze contractuele relatie is gebaseerd op Oostenrijks recht en wordt geacht te zijn overeengekomen. Deze rechtskeuze mag er echter niet toe leiden dat de consument de bescherming wordt ontnomen die wordt geboden door de dwingende voorschriften van het land waar hij woont (zie artikel 6, lid 2, Rome I-verordening). De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-koopverdrag) en referentienormen zijn uitgesloten.

De exclusieve bevoegde rechtbank is Graz. Als de klant een consument is en zijn woon- of gewone verblijfplaats in het binnenland heeft of in het binnenland werkt, kan de klant alleen worden gedagvaard voor de rechtbanken in wiens district zijn woonplaats, zijn gewone verblijfplaats of zijn plaats van tewerkstelling is gelegen.

Arbitragecommissie en online geschillenbeslechting

In geval van een geschil bestaat de mogelijkheid dat we kunnen deelnemen aan de arbitrageprocedure van de internetombudsman: https://ombudsmann.at/

Bij problemen kunt u via dit platform een klacht indienen en deze laten behandelen door een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres: nederland@ohfeliz.com

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Het Unique Identification Number (UIN) van niceshops GmbH voor verpakkingen in Frankrijk is: FR223591_01OTUG